Al ruim 25 jaar de leverancier

4 showrooms in Nederland

Altijd een passend advies

Al ruim 25 jaar de leverancier

4 showrooms in Nederland

Altijd een passend advies

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BERYL HOUSE B.V.

RUBRIEK ZAKELIJKE KLANTEN

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende woorden de navolgende betekenis:

 1. “Beryl House”: Beryl House B.V., gevestigd te Wijk en Aalburg, Wildervank, Wapserveen en Hoorn;
 2. “Koper”: de rechtspersoon en vennootschap of natuurlijk persoon die handelt in de  uitoefening van een beroep of bedrijf, aan wie Beryl House aanbiedingen doet / de partij met wie  Beryl House een overeenkomst sluit tot levering van materialen en/of daartoe te verwerken  producten;
 3. “Materialen”: bouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten;
 4. “Aanbieding”: de door Beryl House aangeboden levering van materialen;
 5. “Order”: order van koper tot levering van materialen door Beryl House;
 6. “Overeenkomst”: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding;
 7. “Partijen”: Beryl House en Koper gezamenlijk.

Artikel 2: Aanbod

2.1 – Alle aanbiedingen van Beryl House zijn vrijblijvend. Beryl House kan haar aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij Beryl House bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van Beryl House, dan kan Beryl House het aanbod als vervallen beschouwen indien Koper na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat Beryl House daarvoor een nadere mededeling dient te doen.

2.2 – Indien een Order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze Order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door Beryl House tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.

2.3 – Beryl House kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens Beryl House alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is.

2.4 – Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1 – Een Overeenkomst komt tot stand doordat Koper de Aanbieding van Beryl House ondertekend aan Beryl House retourneert voordat de Aanbieding vervalt, tenzij hiervan door Beryl House bij de Aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien Koper de Aanbieding van Beryl House eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de Overeenkomst na schriftelijke aanvaarding daarvan door Beryl House.

3.2 – In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een Overeenkomst tot stand indien Beryl House na aanvraag van Koper de Order schriftelijk aan Koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van Beryl House bepaalt de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 4: Prijzen

4.1 – Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk gelost conform de aan Koper verstrekte prijslijst of Aanbieding van Beryl House.

4.2 – Prijzen gelden per aantal, per vierkante meter dan wel per pallet en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

4.3 – Beryl House is gerechtigd om, nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen, de overeengekomen prijs aan te passen indien vóór de (na)levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging heeft ondergaan.

Artikel 5: Levertijden, levering en risico

5.1 – De tussen Beryl House en Koper overeengekomen levertijden worden door Beryl House zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Beryl House spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.

5.2 – Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van Beryl House.

5.3 – Koper kan de Overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.

5.4 – De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk gelost, conform de aan Koper verstrekte prijslijst of Aanbieding van Beryl House en hetgeen is overeengekomen.

5.5 – Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door Beryl House te zijn geleverd en door Koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.

5.6 – Bij aflevering franco werk gelost worden de materialen geacht door Beryl House te zijn geleverd en door Koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.

5.7 – Koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van Beryl House en de schade van Beryl House indien Koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.

5.8 – Ingeval van aflevering franco werk gelost zal Beryl House die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van Beryl House passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van Beryl House, gebruikelijke voorwaarden.

5.9 – Indien niet franco werk gelost wordt afgeleverd, is Beryl House niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.

5.10 – Bij aflevering franco werk gelost behoeft Beryl House de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van Beryl House of de door haar ingeschakelde hulppersonen. Koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.

5.11 – Levering door Beryl House vindt plaats op een losplaats, op deellading en/of extra losplaatsen. Bij lostijden van meer dan 1 uur voor een volle vracht zullen extra vrachtkosten worden berekend.

5.12 – Beryl House garandeert nimmer dat dezelfde chauffeur/transportcombinatie wordt ingezet bij naleveringen.

5.13 – Koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren aan Beryl House van statiegeld pallets.

5.14 – Beryl House is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

5.15 – Koper zal, indien in de Overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 2 maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

5.16 – Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn is Koper aan Beryl House een direct opeisbare boete verschuldigd van 10% van de koopsom met een minimum van € 1.000,00. Voor elke dag dat de overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn voortduurt, is Koper aan Beryl House verschuldigd een direct opeisbare boete van € 500,00 per dag.

Artikel 6: Betaling

6.1 – De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen een door Beryl House vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

6.2 – Indien de Overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat, kan Beryl House de materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan Koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.

6.3 – Indien Beryl House, dan wel een derde namens Beryl House, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.

6.4 – Indien Koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van Koper ongeacht of Beryl House ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente.

6.5 – Betalingen door of vanwege Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door Koper verschuldigde kosten, de door Koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van Koper.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 – Beryl House behoudt zich de eigendom voor van alle door Beryl House aan Koper geleverde materialen totdat de (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval Beryl House op Koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van Koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens Beryl House. Het is Koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op Koper is overgegaan.

7.2 – Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het Koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.

7.3 – Indien Koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Beryl House gerechtigd de materialen die aan haar toebehoren zelf voor rekening van Koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent Beryl House onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 8: Keuring en reclame

8.1 – Koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door Koper schriftelijk aan Beryl House te worden gemeld. Indien Koper van mening is dat er sprake is van transportschade dan wel afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid, is Koper op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade niet gerechtigd de geleverde materialen te verwerken.

8.2 – In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft Koper niet het recht om de materialen af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 2 lid 4 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers c.q. fabrikanten hiervan aan Beryl House.

8.3 – Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften van de fabrikant behorende bij de levering door Beryl House zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de Overeenkomst. Koper zal conform deze voorschriften handelen.

8.4 – Het recht van Koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien Koper niet binnen 3 werkdagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken Beryl House hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

8.5 – De rechten van Koper als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door Beryl House ter zake van de producten afgegeven garantie.

8.6 – Koper dient Beryl House binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door Beryl House afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

Artikel 9: Retourzendingen

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 10: Zekerheid

10.1 – Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat Koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Koper verplicht op eerste verzoek van Beryl House terstond genoegzaam en in de door Beryl House gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Koper daaraan niet heeft voldaan, is Beryl House gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

10.2 – Indien Koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

10.3 – Heeft Beryl House de materialen reeds verzonden voordat aan Beryl House omstandigheden blijken op grond waarvan Beryl House redelijke gronden heeft te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan zij er zich tegen verzetten dat de materialen aan Koper worden afgegeven, zelfs al heeft Koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door Beryl House. Beryl House dient Koper van deze opschorting op de hoogte te stellen en zal met nakoming voortgaan indien en zodra Koper voldoende zekerheid stelt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 – De aansprakelijkheid van Beryl House, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van Beryl House en voor zover Beryl House in staat is om soortgelijke zaken te leveren.

11.2 – Beryl House is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

11.3 – Indien Beryl House door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart Koper Beryl House voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Beryl House.

11.4 – Beryl House is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Beryl House heeft voldaan.

11.5 – Indien Koper Beryl House kan aanspreken op de door Beryl House afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van Beryl House.

Artikel 12: Einde Overeenkomst

12.1 – Beryl House kan de Overeenkomst met Koper eenzijdig ontbinden:

 1. indien de tekortkoming in de nakoming door Koper van een op hem rustende verplichting een  wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien Koper niet tijdig de prijs  betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
 2. in geval Koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surseance van betaling wordt verleend of door  Koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP);
 3. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in  voldoende mate wordt gehonoreerd;
 4. in geval Koper niet voldoet aan een verzoek van Beryl House om zekerheid te verschaffen  overeenkomstig artikel 10.

12.2 – Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door Beryl House aan Koper, Beryl House een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan Beryl House, mits binnen een redelijke termijn, de Overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.

12.3 – Beryl House kan Koper schriftelijk toestemming geven de Overeenkomst te annuleren tegen betaling door Koper van een redelijke vergoeding voor het door Beryl House geleden verlies en de gederfde winst.

12.4 – In geval Beryl House de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen Beryl House uit welke hoofde dan ook van Koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 13: Overmacht

13.1 – In geval van overmacht is Beryl House gerechtigd de Overeenkomst te annuleren of haar leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

13.2 – In deze Overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor Beryl House staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat fabrikanten c.q. leveranciers van Beryl House in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de fabrikanten c.q. leveranciers waarvan Beryl House de materialen betrekt.

Artikel 14: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

14.1 – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen aan Koper en overeenkomsten tussen Beryl House en Koper. Voor zover Koper in zijn aanvraag of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

14.2 – Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof de ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen. De ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15: Afwijkende afspraken Overeenkomst

Indien in de Overeenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt, gelden de in de Overeenkomst overeengekomen afspraken.Afwijkende afspraken in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van Beryl House bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 – Alle door Beryl House aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.

16.2 – Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun Overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige Overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

16.3 – Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

RUBRIEK CONSUMENTEN

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende woorden de navolgende betekenis:

 1. “Beryl House”: Beryl House B.V., gevestigd te Wijk en Aalburg, Wildervank, Wapserveen en Hoorn;
 2. “De consument”: natuurlijk persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan wie Beryl House aanbiedingen doet / de partij met wie Beryl House een  overeenkomst sluit tot levering van materialen en/of daartoe te verwerken producten;
 3. “Materialen”: bouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten;
 4. “Aanbieding”: de door Beryl House aangeboden levering van materialen;
 5. “Order”: order van de consument tot levering van materialen door Beryl House;
 6. “Overeenkomst”: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding;
 7. “Partijen”: Beryl House en de consument gezamenlijk.

Artikel 2: Aanbod

2.1 – Alle aanbiedingen van Beryl House zijn vrijblijvend. Beryl House kan haar aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij Beryl House bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van Beryl House dan kan Beryl House het aanbod als vervallen beschouwen, indien de consument na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat Beryl House daarvoor een nadere mededeling dient te doen.

2.2 – Indien een Order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze Order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door Beryl House tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.

2.3 – Beryl House kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens Beryl House alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is.

2.4 – Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1 – Een Overeenkomst komt tot stand doordat de consument de Aanbieding van Beryl House ondertekend aan Beryl House retourneert voordat de Aanbieding vervalt, tenzij hiervan door Beryl House bij de Aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de consument de Aanbieding van Beryl House eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de Overeenkomst na schriftelijke aanvaarding daarvan door Beryl House.

3.2 – In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een Overeenkomst tot stand indien Beryl House na aanvraag van de consument de Order schriftelijk aan de consument bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van Beryl House bepaalt de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 4: Prijzen

4.1 – Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk gelost conform de aan de consument verstrekte prijslijst of Aanbieding van Beryl House.

4.2 – Prijzen gelden per aantal, per vierkante meter dan wel per pallet en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

4.3 – Indien na de datum van de Aanbieding, ook indien Beryl House een bindend aanbod heeft gedaan en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is Beryl House gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 5: Levertijden, levering en risico

5.1 – De tussen Beryl House en de consument overeengekomen levertijden worden door Beryl House zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Beryl House spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.

5.2 – De consument heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van Beryl House.

5.3 – De consument kan de Overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.

5.4 – De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk gelost, conform de aan de consument verstrekte prijslijst of Aanbieding van Beryl House en hetgeen is overeengekomen.

5.5 – Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door Beryl House te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.

5.6 – Bij aflevering franco werk gelost worden de materialen geacht door Beryl House te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.

5.7 – De consument stelt Beryl House in de gelegenheid de materialen af te leveren.

5.8 – De consument zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is.

5.9 – De consument is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van Beryl House en de schade van Beryl House indien de consument verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.

5.10 – Ingeval van aflevering franco werk gelost zal Beryl House die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van Beryl House passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van Beryl House, gebruikelijke voorwaarden.

5.11 – Indien niet franco werk gelost wordt afgeleverd, is Beryl House niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.

5.12 – Bij aflevering franco werk gelost behoeft Beryl House de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van Beryl House of de door haar ingeschakelde hulppersonen. De consument is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.

5.13 – Levering door Beryl House vindt plaats op een losplaats, op deellading en/of extra losplaatsen. Bij lostijden van meer dan 1 uur voor een volle vracht zullen extra vrachtkosten worden berekend.

5.14 – Beryl House garandeert nimmer dat dezelfde chauffeur/transportcombinatie wordt ingezet bij naleveringen.

5.15 – De consument is zelf verantwoordelijk voor het retourneren aan Beryl House van statiegeld pallets.

5.16 – Beryl House is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

5.17 – De consument zal, indien in de Overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 2 maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

5.18 – Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn is de consument aan Beryl House een direct opeisbare boete verschuldigd van 10% van de koopsom met een minimum van € 1.000,00. Voor elke dag dat de overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn voortduurt, is de consument aan Beryl House verschuldigd een direct opeisbare boete van € 500,00 per dag.

Artikel 6: Betaling

6.1 – De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen een door Beryl House vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

6.2 – Indien de Overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat, kan Beryl House de materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de consument worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.

6.3 – Indien de consument niet tijdig betaalt, worden alle betalingsverplichtingen van de consument ongeacht of Beryl House ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Beryl House rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

6.4 – Betalingen door of vanwege de consument strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de consument verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de consument verschuldigde kosten, de door de consument verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de consument.

6.5 – Indien de consument niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Beryl House na het verstrijken van de betalingstermijn één betalingsherinnering, waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

6.6 – Beryl House is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn van twee weken bevoegd de (buiten)gerechtelijke kosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten bij de consument in rekening te brengen.

6.7 – Beryl House blijft eigenaar van geleverde en/of nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 7: Keuring en reclame

7.1 – De consument is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door de consument schriftelijk aan Beryl House te worden gemeld. Indien de consument van mening is dat er sprake is van transportschade dan wel afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid, is de consument op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade niet gerechtigd de geleverde materialen te verwerken.

7.2 – In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de consument niet het recht om de materialen af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 2 lid 4 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers c.q. fabrikanten hiervan aan Beryl House.

7.3 – De consument wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften van de fabrikant behorende bij de levering door Beryl House zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de Overeenkomst. De consument zal conform deze voorschriften handelen.

7.4 – Het recht van de consument om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de consument niet binnen 3 werkdagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken Beryl House hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

7.5 – De rechten van de consument als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door Beryl House ter zake van de producten afgegeven garantie.

7.6 – De consument dient Beryl House binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door Beryl House afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

Artikel 8: Retourzendingen

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9: Zekerheid

Beryl House kan bij het sluiten van de Overeenkomst van de consument een vooruitbetaling van maximaal 10% van het overeengekomen bedrag bedingen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 – De aansprakelijkheid van Beryl House, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van Beryl House en voor zover Beryl House in staat is om soortgelijke zaken te leveren.

10.2 – Beryl House is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

10.3 – Indien Beryl House door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart de consument Beryl House voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Beryl House.

10.4 – Beryl House is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Beryl House heeft voldaan.

10.5 – Indien de consument Beryl House kan aanspreken op de door Beryl House afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van Beryl House.

Artikel 11: Overmacht

11.1 – In geval van overmacht is Beryl House gerechtigd de Overeenkomst te annuleren of haar leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

11.2 – In deze Overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor Beryl House staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat fabrikanten c.q. leveranciers van Beryl House in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de fabrikanten c.q. leveranciers waarvan Beryl House de materialen betrekt.

Artikel 12: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

12.1 – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen aan de consument en overeenkomsten tussen Beryl House en de consument.

12.2 – Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof de ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen. De ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 13: Afwijkende afspraken Overeenkomst

Indien in de Overeenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt, gelden de in de Overeenkomst overeengekomen afspraken. Afwijkende afspraken in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van Beryl House bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 – Alle door Beryl House aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.

14.2 – Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun Overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige Overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

14.3 – Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, nr. 13/12.